חוק חופש המידע הוא חוק מדינה, אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999 ועוסק בהעמדת מידע מאת רשות ציבורית. תכליתו להנהיג בישראל את "מהפיכת השקיפות" באשר לפעולתן של רשויות צבוריות.

מכוח חוק זה, זכאי כל אזרח ישראלי או תושב כהגדרתו בחוק זה, לבקש בכתב מאת רשות מקומית להעמיד לו את המידע המבוקש על ידו, בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות שהוצאו מכוחו.

איזה מידע? כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

ממונה – על כל רשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק. הממונה חוק חופש המידע במועצת גן יבנה היא מרסל הדר, דוברת המועצה המקומית.

איזה מידע לא? כל מידע שגילויו עלול לפגוע בבטחון המדינה, יחסי החוץ, ביטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין, וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים ועוד, על פי הסעיפים המפורטים בחוק.

קבלת המידע כרוכה בתשלום אגרה שתעריפיה קבועים בתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999, המתעדכנות מעת לעת.

הגשת הבקשה

כל אזרח ישראלי או תושב כהגדרתו בחוק זה (ובכלל זה אף תאגיד שהתאגד לפי דין בישראל) יידרש לבצע את הפעולות הבאות :

  1. ימלא טופס "בקשה להעמדת מידע לרשות הציבור", ישלם את אגרת הבקשה ויעביר את טופס הבקשה ואסמכתא על התשלום לידי הממונה.
  2. המבקש ימתין לאישור הממונה על יישום חוק חופש המידע במועצה המקומית, לקבלת המידע הרצוי (תוך 60-30 ימים).

אישור הבקשה

עד 30 יום מיום קבלת הבקשה – על הרשות לתת מענה על החלטה לעניין בקשת המידע.
ככל שיידרש זמן נוסף לטיפול בבקשה, רשאים הממונה או ראש הרשות להאריך את המועד למתן תשובה ב-30 יום נוספים לכל היותר, ובלבד שהודיעו בכתב למבקש על ההארכה ונימקו את הצורך בה.
מרגע שהתקבלה החלטה על הרשות להעמיד את המידע לעיון המבקש לא יאוחר מ-15 יום מיום מתן ההחלטה.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

התייחסות לזכויות צד שלישי (צד ג)

במידה והרשות שוקלת למסור מידע שיש בו פרטים העלולים לפגוע בצד ג, עליה לעדכן בכתב את אותו גורם על כוונתה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע, ולעדכן את המבקש בדבר פנייה לצד ג'.
לצד ג' יש זכות להתנגד להודעה תוך 21 יום, אשר יעצרו את מירוץ הזמן להודעת ההחלטה למבקש.
במידה והחליטה הרשות לדחות את התנגדות צד ג', עליה להודיע לו על כך בכתב, וליידע אותו על זכותו לעתור לבימ"ש כנגד ההחלטה.
המידע לא יועבר למבקש טרם חלפה התקופה להגשת העתירה (45 יום) או בטרם הכריע בית המשפט בעתירה זו, למעט אם הודיע צד ג' בכתב כי הוא מוותר על זכותו להגיש עתירה.

דחיית הבקשה

הממונה מחויב להודיע על החלטתו שלא לאשר העמדת המידע למבקש; בכתב תוך נימוק העילות לסירוב (בהתבסס על סעיפים 8-9 לחוק).

זכות ערעור

היה ולא אושרה הבקשה, זכאי המבקש לערער על ההחלטה, לבית המשפט.

דוחות שנתיים

דו"ח / צומסנן
דוח בקשות לפי חוק חופש המידע לשנת 2019
דוח בקשות לפי חוק חופש המידע לשנת 2018
דוח בקשות לפי חוק חופש המידע לשנת 2017
דוח בקשות לפי חוק חופש המידע לשנת 2015
דוח בקשות לפי חוק חופש המידע לשנת 2016
דוח בקשות לפי חוק חופש המידע לשנת 2014