​​​​​​​​מועדי פינוי אשפה וגזם

פינוי אשפה

 • גן-יבנה מחולקת לאיזורי פינוי אשפה. פינוי האשפה מתבצע בכל איזור 3 פעמים בשבוע
 • יש להקפיד על סגירת שקיות האשפה, ועל השלכתן לעגלת האשפה בלבד, לא בסביבותיה
 • חשוב לאפשר לעובדי הניקיון גישה חופשית וללא הפרעה לפח האשפה

פינוי גזם ופסולת מוצקה

 • את הגזם יש להוציא בערב הקודם ליום הפינוי הקבוע לאיזור המגורים.
 • חל איסור על הוצאת גזם ביום הפינוי עצמו, בכל שעה שהיא.
 • במידה ויום הפינוי הוא ערב חג – אין להוציא את הגזם ולא יתבצע ביום זה פינוי כלשהו.

המבקשים להסתייע בשירותי פינוי הגזם באמצעות המועצה המקומית, מתבקשים להקפיד על הכללים הבאים:

 • להניח את הגזם על שפת המדרכה שלא בקרבת עמודי חשמל ותאורה.
 • אין להניח פסולת וגזם על ערוגות הגינון.
 • גזם מרוסק (דשא, עלים וכו') יש לרכז בשקיות פלסטיק גדולות.
 • בגינות בהן מטפל גנן מקצועי, יש לחייבו בפינוי הגזם. האחריות חלה על בעל הנכס ו/או הגינה, לא על הגנן.

* הפרת כללים אלו תגרור התראות וקנסות

פסולת גזם חריגה

 • גזם בכמויות גדולות במיוחד יש לפנות בתיאום עם המוקד העירוני, בטל' 106 (מחוץ לגן-יבנה בחיוג 08-8573706).

* הפרת כללים אלו תגרור התראות וקנסות

פסולת בניין

 • על ציבור בוני הבתים ומשפצי הבתים בגן-יבנה, מוטלת חובה לאסוף ולפנות את פסולת הבניין, הנוצרת כתוצאה מעבודות הבנייה והשיפוץ.
 • את פסולת הבניה אסור לפנות בזרם האשפה הביתית הרגיל אלא יש להפרידו ולפנותו רק לאתרי הטמנה מיוחדים, שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 • את פסולת הבניין יש לאסוף במכולות ייעודיות שיוצבו באחריות התושב / קבלן משפץ לפני תחילת העבודות בסמוך לאתר העבודה, ואשר תשמשנה לצורך אגירת פסולת הבניין וסילוקה לאתרים המורשים.
 • המכולה תוצב במקום אשר לא יפריע לתנועת כלי רכב ו/או תושבים ויש לדאוג לניקיון סביבת המכולה כל זמן הביצוע ולריקון תכולתה באופן שוטף.
 • את המכולות יש לפנות רק לאתרים המורשים לכך ע"י המשרד להגנת הסביבה. טרם התקשרות עם קבלן הפינוי, יש לוודא שהוא מפנה את הפסולת לאתר מורשה.
 • טפסי 4 יינתנו לנכסים חדשים, אך ורק עם הצגת אישורי הטמנת פסולת הבניין באתר הטמנה מורשה.

פסולת אסבסט

תטופל רק על ידי גורמים מורשים ובשל הסכנה לבאים במגע עם חומר זה ואו נזקים אפשריים שעלולים להיגרם לסביבה עקב טיפול לא נכון, הטיפול בפסולת זו יתבצע על ידי גורמים מוסמכים בלבד שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. האסבסט מהווה סכנה לבריאות הציבור, גם אם לא באים עימו במגע פיסי ישיר.

במשרד לאיכות הסביבה רשימת קבלנים המורשים לפנות אסבסט ומוצריו. יש לפנות למשרד לאיכות סביבה או למחלקת התברואה, כדי לקבל רשימה זו.

* הפרת כללים אלו תגרור התראות וקנסות

ימי פינוי אשפה וגזם​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם רחובימי פינוישירות
אחוזהא' - ג' - ה'פינוי אשפהפינוי אשפהאחוזה
בן גוריוןב' - ד' - ו'פינוי אשפהפינוי אשפהבן גוריון
בן גוריון והרחובות מערבה לוג' - ו'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהבן גוריון והרחובות מערבה לו
גבעת הסביוניםב' - ד' - ו'פינוי אשפהפינוי אשפהגבעת הסביונים
גבעת הסביוניםג' - ו'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהגבעת הסביונים
גבעת שמשוןא' - ג' - ה'פינוי אשפהפינוי אשפהגבעת שמשון
גבעת שמשוןא' - ד'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהגבעת שמשון
גינות הכפרא' - ג' - ה'פינוי אשפהפינוי אשפהגינות הכפר
הנשיאא' - ג' - ה'פינוי אשפהפינוי אשפההנשיא
הרצל (עד כיכר המועצה)א' - ג' - ה'פינוי אשפהפינוי אשפההרצל (עד כיכר המועצה)
הרצל והרחובות מערבה לוג' - ו'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקההרצל והרחובות מערבה לו
התבורא' - ג' - ה'פינוי אשפהפינוי אשפההתבור
התבורא' - ד'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקההתבור
מושבהב' - ד' - ו'פינוי אשפהפינוי אשפהמושבה
מושבהג' - ו'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהמושבה
מושבה מזרחית לרח' הרצלב' - ה'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהמושבה מזרחית לרח' הרצל
מערבהב' - ד' - ו'פינוי אשפהפינוי אשפהמערבה
נאות אשכולב' - ד' - ו'פינוי אשפהפינוי אשפהנאות אשכול
נאות אשכולג' - ו'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהנאות אשכול
נאות הדריםא' - ג' - ה'פינוי אשפהפינוי אשפהנאות הדרים
נאות המכביםא' - ג' - ה'פינוי אשפהפינוי אשפהנאות המכבים
נאות המכביםא' - ד'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהנאות המכבים
נאות הפרחיםב' - ד' - ו'פינוי אשפהפינוי אשפהנאות הפרחים
נאות הפרחיםג' - ו'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהנאות הפרחים
נוה גןא' - ד'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהנוה גן
נוה עובדא' - ד'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהנוה עובד
נווה גןא' - ג' - ה'פינוי אשפהפינוי אשפהנווה גן
נווה עובדא' - ג' - ה'פינוי אשפהפינוי אשפהנווה עובד
עמידרא' - ג' - ה'פינוי אשפהפינוי אשפהעמידר
צד מזרח של רח' בן גוריוןג' - ו'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהצד מזרח של רח' בן גוריון
שיכון עובדיםא' - ג' - ה'פינוי אשפהפינוי אשפהשיכון עובדים
שיכון עובדיםא' - ד'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהשיכון עובדים
שכ' האלהב' - ד' - ו'פינוי אשפהפינוי אשפהשכ' האלה
שכ' האלהג' - ו'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהשכ' האלה
שכ' מוטה גורב' - ד' - ו'פינוי אשפהפינוי אשפהשכ' מוטה גור
שכ' מוטה גורג' - ו'פינוי גזם ופסולת מוצקהפינוי גזם ופסולת מוצקהשכ' מוטה גור