שםתפקידטלפוןפקסכתובתדוא"לקבלת קהלכפתור לפרטים נוספים
מבקרת המועצה08-854568308-8574566הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנהpninaav@gan-yavne.co.ilפתח מידע נוסף
פקס
08-8574566
כתובת
הרצל 6 . מען למכתבים: מען למכתבים: ת"ד 45 גן-יבנה
דוא"ל

מבקרת המועצה

מבקר המועצה פועל מכח צו המועצות המקומיות, המגדיר את תפקידיו ודרכי פעולתו: לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין ובימי מי שמוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת נקבעים על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני ועל פי דרישת ועדת הביקורת.

דו"ח המבקר מוגש לראש המועצה ולוועדה לענייני ביקורת. לאחר שוועדת הביקורת דנה בדו"ח ובהערות ראש המועצה והגישה את סיכומיה והצעותיה יאושר הדו"ח ע"י מליאת המועצה בישיבה שלא מן המניין, לאחר דיון בהצעות ובסיכ​ומי הוועדה.

עבודת הביקורת נחלקת לשניים:

  1. ביקורת בזמן אמת – בכל ישיבה, בכל דיון ובכל עת וצורך מביעה הביקורת את דעתה ומתריעה, על מנת למנוע טעות או מעשה בלתי חוקי או בלתי תקין. כן נוטלת הביקורת חלק בתהליך הבקרה הניהולית שמטרתה לבחון את יישום החוקים, התקנות והנוהלים של הארגון על ידי עובדיו ונותני השירותים בזמן אמת וזאת על מנת למנוע השתת עלויות בלתי הכרחיות ובלתי צפויות על הרשות ולצמצם את הסיכונים ליצירת כשלים.
  2. ביקורת של יחידה במועצה, של פעולה מסוימת, או של ישות חיצונית שעל פי החוק מבקר הרשות מוסמך לבקרה. ביקורת זו מטרתה לבחון את הפעילויות השונות, תקינותן, יעילותן, התועלת המופקת מהן והאם עצם ביצוען ואופן ביצוען משקפים את החלטות המועצה ויעדיה. מטרתה להפיק את הלקחים וליישמם, ועל ידי כך לשפר את הביצועים בעתיד.

לצפייה בדוחות מבקרת העירייה לחץ כאן.

ממונה על תלונות הציבור

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא מקום תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170 א (ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה: 1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונ​ע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו. 2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

תמצית המקרים בהם לא יתקיים בירור תלונה

  1. עניין התלוי ועומד בבימ"ש או בי"ד או שבימ"ש או בית דין הכריע בו לגופו;
  2. תלונה שהממונה מגדירה קנטרנית או טורדנית;
  3. תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
  4. תלונת עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד
  5. תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה.

הממונה רשאי שלא לדון בתלונות שניתנה לגביהן החלטה שניתן היה להשיג עליה ו/או במקרה בו חלפה שנה מיום המעשה או מהיום בו נודע למתלונן עליו.
במקרים הנ"ל יודיע הממונה למתלונן כי אינו מטפל בתלונה, בצירוף נימוקים רלבנטיים.

אופן הגשת התלונה

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן, תיחתם בידי המתלונן ויצויינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.