שםתפקידטלפוןפקסכתובתדוא"לקבלת קהלכפתור לפרטים נוספים
יועצת משפטית08-8545669 | 08-854567108-8574566yael@gan-yavne.co.ilפתח מידע נוסף
פקס
08-8574566
דוא"ל

כללי

 • מתן ייעוץ משפטי מיטבי ומקצועי למחלקות ואגפי המועצה.
 • ייצוג מיטבי בערכאות שיפוטיות ומעין – שיפוטיות (לרבות באמצעות עורכי דין חיצוניים).
 • הגברת המודעות למניעת הטרדה מינית.
 • גיבוש נהלים מחייבים בשיתוף עם מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה ומבקרת המועצה.
 • קליטת תובע עירוני לשם מתן מענה ראוי ובפרק זמן סביר והרחבת פעולות הלשכה המשפטית.
 • סיוע וליווי בהשלמת הליך הקמת והפעלת חברה כלכלית

מטרות

 • ייעוץ משפטי למחלקות ואגפי המועצה, לרבות עדכון כל אגף/מחלקה לגבי פסיקה עדכנית ,חוקים חדשים/תקנות חדשות ומתן הסבר נדרש.
 • מתן חוות דעת משפטית.
 • הכנת וניהול חוזי התקשרות.
 • ניהול עוה"ד החיצוניים.
 • עדכון ביטוחי המועצה בחוזים ובמכרזים, בהתאם להנחיות ואישור יועץ הביטוח.
 • סיוע בהכנת תגובות לעיתונות.
 • סיוע בהכנת דו"חות ביקורת.
 • טיפול בפניות בעניין חוק חופש המידע.
 • טיפול בפניות תושבים ועו"ד.
 • תביעה עירונית ( מועצה / וועדה מקומית )
 • מתן ייעוץ שוטף והכנת חוות דעת בתחום הפלילי.
 • הכנת כתבי אישום
 • סיוע בהכנת צווים מנהליים/ שיפוטיים
 • ייצוג בבימ"ש לעניינים מקומיים ברחובות בכלל התיקים.
 • קידום חקיקה הנוגעת לתחומי האכיפה הפלילית.
 • טיפול שוטף בערעורי חניה, איכות סביבה, ווטרינריה ופיקוח עירוני.
 • הגעה להסדרי טיעון בתיקים מתנהלים.
 • יישום הרפורמה ברישוי עסקים, מערך הדרכה להכשרת פקח ייעודי, בניית מערך טפסים חדש וריענון .
 • ניהול והכנת המכרזים של המועצה, תוך שמירה על טוהר המכרז, ועל הליך תקין.
 • הנחיית יחידות המועצה בנוגע לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות התשי"א-1950.
 • ריכוז וטיפול בפניות בנוגע למכרזים.
 • השתתפות בוועדת מכרזים ויישום החלטות ועדת המכרזים.
 • קבלת אישור משרד הפנים במקרים הנדרשים לפי החוק.
 • הכנת נהלים ורישום קבלנים /יועצים במאגרים הרלוונטיים , בדיקת מהימנות איכות ויציבות הקבלנים/יועצים.

למידע בנושא חוק חופש המידע וצפייה בדוחות לחץ כאן.