הגזברות מנהלת את המערכת הכספית של המועצה. במסגרת זו נבנה תקציב המועצה, ומנוהלים המשאבים הכספיים של המועצה בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות.

למחלקת הגזברות כפופות מחלקת הגביה, מחלקת הרכש, והנהלת החשבונות.

אחריות המחלקה

  • הכנת התקציב השנתי הרגיל ותקציב הפיתוח (תב"ר), ניהולם ועדכונם בהתאם למקורות המימון
  • איתור וייזום מקורות מימון לתקציב הרגיל ולתקציב הפיתוח
  • יעוץ כלכלי להנהלת הרשות וליחידותיה
  • בדיקות וליווי נושאים נכסיים
  • ריכוז, ניהול ובקרה על הפעולות הכספיות של מערכת החשבונות ביחידות הרשות
  • כתיבת נהלים והוראות עבודה בנושאים כספיים
  • הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים
  • טיפול בביטוחים, התקשרויות ומכרזים

מחלקת הגביה

מחלקת הגביה אחראית לגביית הארנונה, אגרת מים, אגרת ביוב, אגרות והיטלי בניה, אגרות חינוך, שכר לימוד חינוך, אגרת שלטים וכל ההכנסות העצמיות האחרות.
לצפייה בפעילות המחלקה, תחומי אחריות ומידע לחץ כאן.

הנהלת חשבונות

היחידה אחראית לתשלומים, התאמות בנקים, תשלומי שכר, הכנת דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים, דו"חות שכר למשרד האוצר, והכנת דו"חות כספיים אחרים