הקצבות לעמותות לשנת 2020

המועצה המקומית גן יבנה מודיעה בזאת על קבלת בקשות לתמיכה לשנת 2020.

על כל "מוסד ציבורי" הקיים ופועל בתחומי גן-יבנה (אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום המועצה), ובכלל זה כל גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה אחרת, המבקש לקבל תמיכה, לרבות מענק, הלוואה, ערבות או סיוע כספי אחר מהמועצה המקומית גן-יבנה לשנת 2020, עבור פעילות המתקיימת בתחומה, לנקוט בפעולות הבאות:

  1. להגיש את טפסי הבקשה
  2. לצרף את כל המסמכים המתבקשים, כמפורט בנספח המצורף לטפסי הבקשה.
  3. המועד האחרון להגשת הבקשות: יום ראשון, 3.5.2020.

הגשת טופס הבקשה, חתום בידי מורשי חתימה ורואה חשבון של המוסד הציבורי, הינה תנאי מקדמי לקבלת התמיכה.
בקשות שיוגשו במועד מאוחר יותר ידחו ללא דיון, למעט מקרים חריגים.
בהצעת התקציב לשנת 2020 כללה המועצה את סעיפי התמיכה.

העתקים מטפסי הבקשה והתבחינים שנקבעו במועצה ניתן לקבל:

במזכירות לשכת המנכ"ל, אצל הגב' דינה כהן -רח' הרצל 1 גן-יבנה טלפון: 08-8545671 .

לבירורים ניתן לפנות אל:
מזכירות המועצה המקומית, רחוב הרצל 1 גן-יבנה, טל': 08-8545671.

מסמכים חשובים