המידע הבא נועד לסייע לכם, אם רכושכם נפגע בפעולת איבה, מפרט את זכויותיהם ומבהיר מה עליכם לעשות כדי למצות אותם.

סמוך לזמן האירוע, מיד כשמתאפשר על ידי כוחות הביטחון, מגיעים אנשי מחלקת פיצויי פעולות איבה ברשות המסים לאיזור הפיגוע, בלווית שמאים ומהנדסים.
הצוותים עוברים בין הדירות/העסקים/המשרדים שנפגעו, מסבירים לניזוקים מהן הזכויות ומנחים אותם כיצד למלא את טופסי התביעה.

נזקי מבנה

המדינה לקחה על עצמה לפצות אתכם, על פי חוק, על נזק שנגרם למבנה כתוצאה מפעולת איבה, זאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל הניתן.

עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע יבקרו אצלכם ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת הפיצוי הכספי על מנת לשקם את הנזק בסיוע בעלי מקצוע על פי בחירתכם.

נזקים לחפצי בית בדירות מגורים

אם נפגעו חפצים בביתכם, הרי שבהתאם לתקנות, הפיצוי על חפצי בית מתבצע לפי מחירון סוגי "חפצי בית" וגודל המשפחה. בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן כסף מזומן והמחאות, תכשיטים וחפצי אומנות שנפגעו באירוע.
מחירון מעודכן של "חפצי בית" נמצא במדריך קרן פיצויים: "ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה".
לידיעתכם, ניתן להרחיב את כיסוי הביטוח של "חפצי בית" באמצעות תשלום פרמיה סמלית – פרטים במדריך ביטוח רשות שבאתר רשות המסים בישראל.
שווי הפיצוי בגין חפצי הבית שנפגעו ייקבע בהתאם לשווי התיקון. במקרה שלדעת מנהל מס רכוש החפץ אינו ניתן לתיקון – שווי הפיצוי יהא בהתאם לשוויו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו.

נזקים לכלי רכב

בעלי כלי רכב שניזוקו בפעולת איבה יפנו לעובדי מחלקת הפיצויים במקום, לצורך אומדן הנזק ויופנו מיידית לתיקון הנזק בכל מוסך שיבחרו ובתנאי שהשמאי מטעם מחלקת פיצויים יאשר את התיקון לפני ביצועו.

עוברי אורח שנקלעו לפעולת איבה

אם נקלעתם לפעולת איבה וחפצים אישיים שהיו עמכם נפגעו, עליכם לפנות לאנשי מחלקת הפיצויים. השתדלו להציג את החפצים שנפגעו על מנת שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.

נזקים בעסק

ציוד ומלאי בעסקים: כיסוי הנזקים של ציוד עסקי שנפגע הנו, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי), במצבו שלפני הפגיעה עליכם להוכיח את בעלותכם על התכולה שנפגעה.

לגבי מלאי, הנכם זכאים לפיצוי בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע"מ) לאחר שהמצאתם הוכחות כי המלאי היה בבעלותכם.

להוכחת הנזק עליכם להמציא רשימת הציוד/המלאי שנפגע, דוחות כספיים או מסמכים המעידים כי הציוד/המלאי בבעלותכם (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רו"ח וכיו"ב). את כל החומר יש להעביר לשמאים המועסקים על ידי מס רכוש בהתאם לדרישתכם.

לטופסי התביעה יש לצרף אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור, וזאת בנוסף לכל המסמכים שיידרשו מכם על ידי השמאים.

חשוב לדעת: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן (או גניבה) של כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.

מוקד פיצויי פעולות איבה בדרום

שדרות, "פרץ סנטר" חדר 224
פתוח לקבלת קהל
בין השעות: 17:00-09:00
טל' 08-6836000 08-6623300, פקס' 08-6610923