ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח2018/

התקנות הסדירו את ההוראות לביצוע ההתאמות והן כוללות הנחיות להגשת הבקשה ע"י ההורים, לאישור הבקשה, לפנייה לממונה במשרד החינוך ולהגשת ערר.
אישור התקנות ע"י הכנסת מחייב את הרשויות המקומיות ואת משרד החינוך לפעול עפ"י החוק והתקנות. על הרשות המקומית/בעלות בה לומד התלמיד ליידע את ההורה/אפוטרופוס התלמיד על זכותו להגשת בקשה לביצוע התאמות נגישות עבורו או עבור בנו/ בתו, לספק לו את טופס הבקשה (התוספת הראשונה לתקנות). ההורה/האפוטרופוס יגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים לתפקוד הילד/ה במוסד החינוכי, לרשות המקומית/בעלות בה לומד התלמיד.
 בהתאם לתקנות, חובת ההנגשה חלה על הרשות המקומית/הבעלות, והיא אחראית שהתאמות הנגישות שאושרו ע"י משרד החינוך בהתאם לקריטריונים אלו )ככל שאושרו(, יהיו תקינות וזמינות.

לצורך יישום החוק והתקנות, משרד החינוך יסייע לרשויות מקומיות ולבעלויות על מוסדות חינוך הפועלות ברישיון ומתוקצבות ע"י משרד החינוך, לפנים משורת הדין, בהשתתפות בעלויות מימון ההנגשה הפרטנית טכנולוגית.
רשות מקומית / בעלות שנמצאה זכאית ומופיעה בסימולציות המצורפות, תפעל בהתאם להנחיות ולקריטריונים המצורפים לצורך ביצוע רכישת התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית לשנה"ל תשע"ט.