​​​מפרט אחיד לרישוי עסקים

אם ברצונך לפתוח עסק, הנך זקוק לרשיון לניהול עסק על פי חוק רישוי עסקים (תשכ"ח 1968) שהינו חוק ארצי, מטיל חובת רישוי ופיקוח על מאות סוגי עסקים.
פתיחת עסק ללא רשיון מהווה עבירה על החוק, הנפקת רשיון עסק קבוע מותנית בעמידה בתנאים הקבועים בחוק.

מתוקף אחריותה מטפלת המחלקה גם ברישוי עסקים על פי חוק רישוי עסקים.

בהוצאת הרשיון מעורבים גורמים רבים כגון גורמים עירוניים (ביוב, הנגשת נכים, פינוי אשפה, שירותים וטרינריים, והפיקוח העירוני) וגורמים חיצוניים (גורמי הרישוי והפיקוח על הבנייה (ועדה מקומית לתו"ב "זמורה"), משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, משטרה, משרד החינוך, משרד המדע והספורט (מכוני כושר), משרד התחבורה, כיבוי אש). 

להלן תיאור כוללני של השלבים הנחוצים לקבלת רשיון עסק-

חוק וצו רישוי עסקים:

חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 הטיל חובת רישוי ובעקבותיה הטיל פיקוח מיוחד על מאות סוגי עסקים ולשם הגשמת מטרותיו הוא מטיל מגבלות על עסקים אלו על ידי התנייה של עצם העיסוק בהם בתנאים מרובים.


 
מדיניות אכיפה רישוי עסקים מועצה מקומית גן יבנה אוגוסט 2020.pdf

מטרות החוק:
  • שמירה על איכות נאותה של הסביבה, לרבות תנאי תברואה נאותים
  • מניעת מפגעים ומטרדים
  • קיום דינים הנוגעים לתכנון ובנייה
  • קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות
  • מניעת סכנה לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  • בטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
  • מניעת סכנה של מחלות בעלי חיים
  • מניעת זיהום מקורות מים בחומרים מסוכנים.
למי נחוץ רשיון להפעלת עסק?

חייב ברשיון עסק מכל סוג שהוא – המוגדר בחוק רישוי עסקים, לרבות כל התיקונים שנעשו בו מאז פרסומו.
לדוגמא: מסעדות, אטליזים, בתי קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, חנויות לממכר ממתקים, גלידה, עוגות ומשקאות קלים, בתי מלאכה מכל הסוגים, בתי חרושת מכל הסוגים, מוצרי מזון מכל הסוגים, רוכלות, חנויות לממכר דגים, מוסכים, מחסנים למוצרים מסוימים, חנויות ועוד.

עסק טעון רישוי, הפועל ללא רשיון, חשוף לסגירה מינהלית, לתביעה משפטית, לקנסות כספיים כבדים ולהטלת עונשי מאסר.

פטורים מחובת רישוי עסקים: משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון וכיו"ב. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהן השונים, סטודיו להתעמלות, חדרי ישיבות, בתי ספר, גני ילדים, בתי תוכנה וכו'.
ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברשיון לניהול עסק, לכן מומלץ לבדוק במחלקה, את החובה בדבר הצטיידות ברשיון עסק, לפני פתיחתו.

עם זאת, יודגש כי ניהול עסק מכל סוג שהוא בדירת מגורים או בכל מקום אחר שלא יועד לכך על פי היתר הבנייה או התכנית התקפה, טעון בהוצאת היתר "לשימוש חורג" מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
ניהול עסק הטעון שימוש חורג ללא היתר זה מהווה עבירה על חוק התכנון והבניה והעובר על כך צפוי להגשת תביעה משפטית, קנסות וצו פינוי.
כל המפעיל עסק ללא רשיון וללא בדיקה מוקדמת לגבי חובת הוצאת הרשיון והדרישות להוצאתו מסתכן באי-אישור בקשתו, ובהליכים המשפטיים הקבועים בחוק.

רשיון עסק ניתן להוציא רק לאחר קבלת אישור כל נותני האישור וגורמי הרישוי הרלוונטיים לבקשה.

מדוע חייבים ברשיון עסק?

לכל ישוב תכנית בינוי עיר (תב"ע) המגדירה את יעודי איזוריו השונים – למגורים, מלאכה, תעשייה, מינהל, מסחר או איזורים מעורבים, לרבות השימושים המותרים בכל איזור ואיזור.
אין להעלות על הדעת כי יפתחו וינוהלו בתי עסק שלא במסגרת התכנון ההנדסי המקיף, כפי שאושר על ידי גורמי התכנון המוסמכים, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד מאת הגורמים המוסמכים.

קיימים בתי עסק שהפעלתם משפיעה על בריאות הציבור והחייבים מכוח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הנקיון ההיגיינה, תנאי תברואה נאותים ושמירה על שלום הציבור ובריאותו.
קיימים בתי מלאכה ותעשיות המוציאים שפכים ופסולת, עשן וריחות לוואי, ועל מנת למנוע הוצאתם לרשות הרבים, יש לעשות סידורים מוקדמים הנדרשים לשם כך.
קיימות תעשיות מזון שלשם הפעלת קווי היצור שלהן דרושים אמצעים למניעת זוהמה ולכלוך, על מנת להבטיח מוצר על פי האישור והתקן הניתן ליצרו.
קיימים סוגי עסקים, שלצורך הפעלתם דרושות דרכי גישה ושינויים במבנה, התקנת סידורי ביטחון, מתקני נוחיות, מים וכו'.

לשם שמירה על כל אלה מתמשך התהליך עד לאישור בית העסק והוצאת הרשיון לניהולו, בכפיפות להוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו.

רשיון העסק מאשר, כי אכן נעשו, סודרו והותקנו כל אותן פעולות המתירות הפעלתו של בית העסק, וכי מולאו כל דרישות החוק.

הוצאת רשיון עסק הינו תהליך מורכב ומסובך המחייב בדיקות ודרישות רבות העולות כסף רב, לכן לא מומלץ לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית, כולל שינויים בעסק קיים, לפני שנבדקה האפשרות להוציא רשיון עסק בכתובת המדוברת.

בקשה לרישיון להצבת שילוט

לעיון בחוק רישוי עסקים

נוסח חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968

ביוב


המחלקה מפקחת על מערכת הביוב במוסדות ציבור ומבני תעשייה.
כל בנייה או רישיון עסק חייב פיקוח של הרשות המקומית, ואישור על תקינות מערכת הביוב במבנה.

כמו כן, המחלקה מתחזקת כל מבנה או מוסד ציבורי השייכים למועצה המקומית כגון: בתי-ספר, גני ילדים, מוסדות ציבור, מועדונים ועוד.
בנוסף עוסקת המחלקה בתחזוקה שוטפת של מערכת הביוב העירונית, לרבות מתן פתרונות במקרי סתימה במערכת.

במקרה של מפגעים מבצעת המחלקה עבודת החלפת מכסים ותיקונים שונים, הן במערכת הביוב העירוני והן במוסדות הציבור השונים.
המחלקה מטפלת ומתחזקת את מערכת שטיפת קווי הביוב הראשים בכל ימות השנה. בנוסף היא מתחזקת את שני מכוני הסניקה: באיזור התעשייה ובכניסה המערבית לישוב.
יודגש, כי תקלות בתחום חצרות בתים פרטיים, אינן בתחום טיפול המחלקה.

שפכי גן-יבנה מועברים אל מכון טיהור שפכים חצור (המשותף לגן-יבנה ובאר טוביה). המכון מופעל משנת 2000 על ידי חברת א.ל.ד. בע"מ, לאחר שהחברה רכשה את זכויות ההפעלה של המכון מהרשויות המקומיות גן יבנה והמועצה האזורית באר טוביה לתקופת תפעול של 23 שנה. ספיקת המתקן עד 6,200 מ"ק ליממה.