לדיוני ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד מועצת גן יבנה [להלן- הוועדה] יינתן פומבי, בהתאם לסעיף 11א לתקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בועדת ערר), תשל"ז-1977 [להלן-התקנות], על פי הנוהל שלהלן:

  1. ישיבות הוועדה תתקיימנה באולם דיונים שיועד לשם כך, באופן נפרד מאגפי הגזברות והגביה, תוך מתן שירותי מזכירות מתאימים במסגרת נפרדת, בהפרדה ממזכירות אגפי הגזברות והגביה.
  2. הנוכחות באולם הדיונים של מי שאינו צד להליך המתקיים בפני הוועדה תתאפשר רק במקומות הישיבה שנועדו לכך, ואך ורק כמספר מקומות הישיבה הפנויים, מבלי שהדבר יפריע למהלך התקין של הדיון. לא תותר ישיבה סביב שולחן דיוני הוועדה.
  3. הישיבה סביב שולחן דיוני הוועדה תותר רק לבעלי הדין ובאי כוחם הנוגעים לדיון הנערך בפניה ולא למי שאינו צד להליך.
  4. זכות הדיבור תינתן על ידי יושב ראש הוועדה רק לבעלי הדין ובאי כוחם.
  5. הוועדה רשאית לדון בערר מסוים, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות, אם ראתה צורך בכך, מטעמים שיירשמו בפרוטוקול הדיון בהתאם להוראה 11א(ב) לתקנות.
  6. יושב ראש הועדה רשאי להורות, מחמת הפרעות לדיון, כי הדיון יופסק או יתקיים בדלתיים סגורות בהתאם להוראה 11א(ג) לתקנות.
  7. יושב ראש הועדה רשאי להתרות באדם המפריע, לדעתו, למהלך התקין של הדיון ולהורות על הרחקתו בהתאם להוראה 11א(ד) לתקנות.
    מנכ"ל המועצה, בתיאום עם קב"ט המועצה, יהיו רשאים לפעול ולקבוע מעת לעת הסדרי אבטחה ככל שיידרש. לעניין זה, יושב הראש רשאי להיעזר בשירותי האבטחה ו/או שירותי השיטור של המועצה​