הארנונה מהי?

הארנונה היא מס המוטל מדי שנה על המחזיקים בנכסי דלא ניידי, במבנים, בדירות, בקרקעות ועוד.

הטלת הארנונה מעוגנת בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות מ-1941, שהוחלפה בפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] וכן בצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, ובצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953.
הארנונה נועדה לסייע לרשות המקומית במימון פעולותיה לרווחת התושב, בתחומי החינוך, התרבות, הנוער והספורט, הרווחה, איכות הסביבה, הביטחון, הגינון ועוד.
מדי שנה קובעת הממשלה את שיעורי עליית הארנונה לעומת השנה הקודמת בכלל הרשויות המקומיות. הללו מעוגנים בחוק ההסדרים למשק המדינה.
הממשלה קובעת גם את שיעור תעריפי המינימום והמקסימום של הארנונה לנכסים השונים, בהתאם לסוגי השימושים השונים, שיעור ההנחות והקבוצות הזכאיות להן, ואילו הרשות המקומית מאשרת בצו המסים השנתי את תעריפיה והנחותיה, בתוך הגבולות שהוגדרו על ידי הממשלה.

לשירות התושבים עומד צוות עובדים מיומן ומוכשר העושה את המיטב כדי להעניק רמת שירות גבוהה ביותר לכל פונה. במקביל מוצעות לתושב דרכי תשלום נוספות (אינטרנט ו/או מענה טלפוני ממוחשב) שתכליתם הגמשת התהליך וחיסכון ניכר בזמנו של הפונה.

השגה על חיוב הארנונה

כל נישום המחזיק בנכס ואשר קיבל הודעת שומה לשנת המס, זכאי להשיג על גובה חיוב הארנונה במקרה של טעות בסוג הנכס, גודל הנכס, השימוש בו, או אם אינו מחזיק בנכס כמשמעו בצו המועצות המקומיות.
את ההשגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה, עד 90 יום מקבלת הודעת התשלום הראשונה בשנת המס. הגשת השגה אינה עילה לעיכוב בתשלום או דחייתו.
אם העילה להשגה הינה גודל הנכס, יש לצרף תשריט מדידה בחתימת מודד מוסמך.

על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
בעל הנכס רשאי לערער על התשובה להשגה, תוך 30 יום מיום קבלת תשובת מנהל הארנונה.

את ההשגה ניתן להגיש באמצעות:

  1. טופס מקוון בקשת השגה.
  2. פקס: 08-8545616
  3. דואר: מחלקת הגבייה, ת"ד 45 גן-יבנה 70800, עבור מנהל הארנונה במחלקת הגבייה
  4. במסירה ידנית: מחלקת הגבייה, רח' הרצל 6 (קומה 1) גן-יבנה

פטור מארנונה בגין נכס ריק

המחזיק נכס ריק (מרכוש ומאדם) שאין משתמשים בו במשך תקופה רצופה שאינה עולה על שישה חודשים, יהיה זכאי לפטור מתשלום הארנונה.

עם תחילת התקופה יש להודיע על כך בכתב למחלקת הגבייה ובהמשך להציג חשבונות מים וחשמל לתקופה האמורה.

ההפחתה כאמור תינתן לגבי אותו נכס פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו, לתקופה של עד שישה חודשים.