תוכנית מתאר כוללנית גן יבנה – דברי הסבר

תכנית המתאר של גן יבנה נמצאת בשלבים מתקדמים. צוות התכנון עסק בחודשים האחרונים, בתאום עם אנשי מקצוע במועצה בתחומים השונים, בגיבוש תוכנית המתאר הכוללנית, על בסיס החזון , המטרות והיעדים שגובשו בשלב העבודה הקודם.
כחלק מתהליך שיתוף הציבור המלווה את הכנת התוכנית, נקיים ב- 17.9.17 במתנ"ס מפגש שיתוף ציבור, אליו מוזמנים תושבי גן יבנה ובו יציג צוות התכנון בראשות משרד אדריכלים ערן מבל וענת פיק את התוכנית המתגבשת, לקראת הגשתה לוועדות התכנון.
אנו מביאים להלן דברי הסבר קצרים. תוכלו למצוא באתר מידע נוסף וחומרים קודמים, בהם תוכלו לעיין לקראת המפגש.

מהי תכנית מתאר כוללנית ליישוב?

תכנית המתאר הינה מסמך סטטוטורי (חוקי) המכתיב מדיניות וכיווני פיתוח עתידיים בנושאים בעלי היבט פיסי באזור היישוב, לטווח של כ- 20 השנים הבאות (עד שנת יעד 2035). כפי שעולה משם התכנית, זוהי תכנית מתארת, כלומר תכנית שבוחנת את כל הישוב באופן מקיף ולא מתייחסת באופן ספציפי לבית הבודד.
התכנית קובעת סוגיות מכריעות בעתידו של היישוב כמו: גודל האוכלוסייה העתידי, אופי הבינוי , אילו דירות ניתן יהיה לבנות – צפיפות וגובה הבנייה, היכן וכמה שטחי תעסוקה בתוך הישוב, ייעודי קרקע לתחומים שונים ביניהם מבני ציבור – מוסדות חנוך וקהילה, מקומות בילוי לנוער ומבוגרים וכד', תחבורה בתוך הישוב ממנו ואליו, מסחר ועוד. סוגיות אלה הינן בעלות משמעויות נרחבות המשפיעות השפעה ישירה על איכות חייהם של תושבי היישוב.
לאחר אישורה בוועדה המחוזית התכנית תקבל מעמד סטטוטורי (חוקי) והמועצה והתושבים יהיו מחויבים לפעול על פיה. תכנית המתאר קובעת הנחיות להכנת תכניות בנין עיר מפורטות (תב"ע) ולא ניתן להוציא על פיה היתרי בנייה.

מהם הכלים של תכנית המתאר וכיצד היא בנויה?

קביעת יעדי הפיתוח של הישוב – היקף האוכלוסייה הצפוי והרצוי והדרכים להבטיח לה איכות חיים; אמצעים לפיתוח הכלכלי של הישוב; הקשרים של גן יבנה עם המרחב הסובב אותה והדרכים לחזק אותם; שיפור הנגישות בתוך הישוב, ממנו ואליו בתחבורה ציבורית, ברכב, באופנים וברגל.
קביעת ייעודים ושימושים בקרקע – תכנית המתאר קובעת את ייעודי הקרקע ברחבי הישוב. היא מסמנת על מפת הישוב את האזורים שיוקצו למגורים, לתעסוקה, לפארקים וגינות ציבוריות, למוסדות חינוך, רווחה וקהילה וכד'. ביכולתה גם לקבוע היכן ניתן לערב את ייעודי הקרקע השונים ובאיזה אופן.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב – התכנית קובעת את גובה הבינוי האפשרי בכל אזור בישוב ואת הצפיפות הרצויה, לעיתים בלווי הנחיות נוספות לגבי המרקם הבנוי. בנוסף, מציעה התכנית דרכים להתחדשות עירונית.
קביעת כללים לשימור שטחים ערכיים והנחיות סביבתיות –התכנית כוללת הנחיות לטיפול באזורים לשימור, גיבוש פרוגרמה לתחום המרחב הציבורי, השטחים הפתוחים והנוף, איסור על שימושים העלולים לגרום מטרד או להפריע לשימוש המרכזי אותו קבעה התכנית לאזור וכדומה.

כיצד מתבצע תהליך התכנון?

תהליך הכנת תכנית המתאר מתבצע במתווה סדור המלווה בועדות עבודה והיגוי מטעם משרדי הממשלה וגופים רלוונטיים נוספים (כגון רשות מקרקעי ישראל, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע ). תחילת התהליך במיפוי מעמיק של המצב הקיים ביישוב על שלל היבטיו. לאחר מכן מגובש חזון הישוב, המטרות והיעדים הנגזרים ממנו ומגובשות חלופות תכנון שמתוכן נבחרת החלופה המועדפת. לבסוף מגובשת חלופה זו לכדי מסמכים המוגשים לאישור מוסדות התכנון.

מי מאשר את התכנית?

מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית הינו הועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז, בהמלצת הועדה המקומית. לאחר דיון בתכנית, היא מופקדת להתנגדויות הציבור, ולאחר שמיעתן נערך דיון נוסף למתן תוקף.
אנו מקווים ומאמינים שתכנית מתאר כוללנית לגן יבנה לשנת היעד 2035 תיצור את התנאים התכנוניים המתאימים להתפתחות יישוב איכותי , בעל יציבות כלכלית, התואם את מאפייני האוכלוסייה וצרכיה, הן לתושבי היישוב כיום והן לתושבים העתידיים.

פרטים נוספים

לפרטים נוספים ניתן  לפנות חגית ג'יניאו אדיב, יעדים בפיתוח
טלפון  050-5552969 | zohargin@bezeqint.net