דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

מכרז פומבי 13/16 - שירותי פרסום ומיתוג

17/08/2016

המועצה המקומית גן יבנה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי פרסום ומיתוג למועצה לשם שיפור תדמית המועצה וטיפוח הקשר בין המועצה לתושביה, וכל פעולה ומטלה הנלווית כיו"ב, וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל, בהתאם לנדרש בהסכם וכפי שיורה המנהל מטעם המועצה ובהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז (להלן: "השירותים" או "העבודות").

 

עיון במסמכי המכרז:

מחלקת הגבייה, רח' הרצל 6 גן יבנה בימים א-ה בשעות 12:00-8:00

 

 

רכישת מסמכי המכרז:

מחלקת הגביה, רחוב הרצל 6 גן יבנה בימים א'ה' בשעות 12:00-8:00

תמורת תשלום בסך של 300 ש"ח (התשלום לא יוחזר).

 

הבהרות:

פרטים נוספים והבהרות יש לשלוח אל מר אילן סויסה, מנכ"ל המועצה, בפקס 08-8574566 עד לתאריך 4.9.16.

 

הגשת הצעות:

המשתתף מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה.

מסמכי המכרז יוגשו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המשתתף.

 

ערבות:

המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 7,500 ₪ . הערבות תהא ניתנת למימוש מיידי עם דרישת המועצה, להבטחת קיום התחייבויות המשתתף בהתאם להצעתו.

 

מועד הגשה אחרון: יום חמישי 15.9.16 שעה 14.00

 

מסמכי המכרז יימסרו במסירה ידנית (אין לשלוח בדואר) במשרדי המועצה המקומית,

רח' הרצל 1 גן יבנה, במעטפה סגורה הנושאת את הכיתוב "מכרז פומבי מס' 13/16"

 

* הצעות ומסמכי מכרז שימסרו לאחר המועד הנקוב לעיל יפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים.

 

יובהר, כי אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

  מכרז פומבי 13/16 - שירותי פרסום ומיתוג
הדפסשלח לחברPrintPDF
עבור לתוכן העמוד