דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

מכרז 14/16 - שירותי יעוץ ותחזוקת מחשבים ותקשורת

4/08/2016

 

המועצה המקומית גן יבנה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ ותחזוקת מחשבים ותקשורת באופן שוטף, הכל בהתאם לנדרש וכפי שיורה המנהל מטעם המועצה ובהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז והנספחים (להלן: "השירותים" או "העבודות").

 

עיון במסמכי המכרז:

מחלקת הגבייה, רח' הרצל 6 גן יבנה בימים א-ה בשעות 12:00-8:00

או באתר המועצה www.ganyavne.muni.il

 

רכישת מסמכי המכרז:

מחלקת הגביה, רחוב הרצל 6 גן יבנה בימים א'ה' בשעות 12:00-8:00

תמורת תשלום בסך של 500 ש"ח (התשלום לא יוחזר).

 

הבהרות:

פרטים נוספים והבהרות יש לשלוח אל שמריה דמארי מנהל מחלקת רכש, בפקס 08-8545603, עד לתאריך 14.8.16.

 

הגשת הצעות:

המשתתף מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה.

מסמכי המכרז יוגשו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המשתתף.

 

ערבות: המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 9,000 ₪ . הערבות תהא ניתנת למימוש מיידי עם דרישת המועצה, להבטחת קיום התחייבויות המשתתף בהתאם להצעתו.

 

מועד הגשה אחרון: יום שני, 22.8.16 שעה 14.00

מסמכי המכרז יימסרו במסירה ידנית (אין לשלוח בדואר) במשרדי המועצה המקומית,                               

רח' הרצל 1 גן יבנה, במעטפה סגורה הנושאת את הכיתוב "מכרז פומבי מס' 14/16"

 

* הצעות ומסמכי מכרז שימסרו לאחר המועד הנקוב לעיל יפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים.

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שתוגש לה.

 

 

בכבוד רב,

 

דרור אהרון, ראש המועצה 

 

  מכרז 14/16 - מתן שירותי יעוץ ותחזוקת מחשבים ותקשורת
הדפסשלח לחברPrintPDF
עבור לתוכן העמוד