דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

ראש/ת מחלקת רכש- מכרז פנימי חיצוני מס' 6015 חברת נמל אשדוד

17/05/2016

לחברת נמל אשדוד דרוש/ה

‏‏‏‏‏‏ט' אייר תשע"ו

‏‏‏‏‏‏‏‏17 מאי 2016

ראש/ת מחלקת רכש- מכרז פנימי חיצוני מס' 6015

תאריך אחרון להגשת מועמדות 09.06.2016

תיאור המשרה:             ראש/ת מחלקת רכש

החטיבה:          לוגיסטיקה והנדסה

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:            סמנכ"ל לוגיסטיקה והנדסה

דרגה:              במכרז פנימי 01-ב+ בדירוג בכירים / במכרז חיצוני העסקה בחוזה אישי

תנאי סף:

1.       בעל/ת תואר אקדמי ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: כלכלה/ חשבונאות/ מנהל עסקים/ משפטים/ לוגיסטיקה /הנדסת תעשיה וניהול/ הנדסת מכונות/ הנדסה אזרחית/ הנדסת חשמל. ראה/י סעיפים 7 ו-8 בפרק ההערות.

או

בעל/ת תואר אקדמי אחר וגם בעל/ת תעודת סיום קורס ניהול רכש/אספקה בכיר CPLM/CPSM או תעודת סיום קורס שווה ערך שיאושר ע"י חברת הנמל.

2.       בעל/ת ניסיון משמעותי של 3 שנים לפחות, שנצבר ב-8  השנים האחרונות, בניהול יחידת רכש טובין ושירותים אשר הובילה את כלל הליכי המכרזים הפומביים מקומיים/ בינלאומיים, לרכש טובין ו/או שירותים, אשר בוצעו על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992, ו/או לפי פקודת העיריות ותקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 מכוחן, וזאת משלב קבלת המפרט הטכני ועד חתימה על חוזה התקשרות. ראו סעיף 6 בפרק ההערות.

3.       ניסיון של 7 שנים לפחות בניהול יחידה, המונה לפחות 10 עובדים.

 

תנאים מחייבים נוספים:

1.       עברית ברמה טובה בכתב ובע"פ – ייבדק במבדק ההתאמה.

2.       אנגלית ברמה טובה – ייבדק במבדק ההתאמה.

3.       נכונות לשעות עבודה מרובות, מעבר לשעות העבודה הרגילות, לפי הצורך.

4.       בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי.

5.       אי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.

 

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

·        לתשומת ליבך, לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.

 

1.       קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למכתבים.

2.       שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום- נמצא בלוח דרושים באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.

4.       תעודת בוגר/ת תואר ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: כלכלה/ חשבונאות/ מנהל עסקים/ משפטים/ לוגיסטיקה/ הנדסת תעשיה וניהול/ הנדסת מכונות/ הנדסה אזרחית/ הנדסת חשמל.

או

תעודת בוגר/ת תואר ראשון אחר וגם תעודת סיום קורס ניהול רכש/אספקה בכיר CPLM/CPSM,  או תעודת סיום קורס שווה ערך שיאושר ע"י חברת הנמל.

3.       טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.

4.       מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.

 

אומדן פרופיל שכר בהעסקה בחוזה אישי: כ 31,400 ₪  ברוטו, הכולל תשלום עבור שעות נוספות גלובליות, השתתפות באחזקת רכב (או לחלופין רכב צמוד). לשכר זה יתווסף תשלום עבור ביגוד ודמי הבראה.

נא להפנות קו"ח, שאלון למועמד/ת, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, מייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il

תיאור התפקיד:

כללי: מחלקת רכש אחראית להובלה ולריכוז של תהליכי הרכש בחברת נמל אשדוד בע"מ. המחלקה מרכזת ביצוע הליכי רכש שירותים ורכש טובין בארץ ובחו"ל, לרבות קיטלוג וקניינות,

על פי חוק חובת מכרזים תשנ"ב- 1992 ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 ובהתאם לנהלי החברה.

1.       ניהול מחלקת רכש, לרבות ניהול משאבים, תקציב, כח אדם, משימות ותהליכי פיקוח ובקרה.

2.       ניהול וביצוע תכנית העבודה השנתית בתחום הרכש (תקציב שוטף והשקעות)  ובהתאם ליעדים האסטרטגיים של החברה.

3.       שותפ/ה להתווית מדיניות הרכש של החברה.

4.       ניהול תהליך עריכת מכרזי רכש טובין ושירותים בארץ ובחו"ל בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים בחברה.

5.       ניהול מעקב ובקרה על מימוש חוזי התקשרויות, מימוש אופציות, תוקף של ביטוחים וערבויות.

6.       פיתוח תהליכי בקרה לייעול הליך הרכש בחברה ולשיפור עבודת המחלקה.

7.       איפיון תהליך הערכת ספקים וניהולו.

8.       אישור הזמנות רכש טובין ושירותים במערכות הממוחשבות.

9.       ניהול מערכות המידע הממוחשבות לרכש, לרבות בקרה ופיתוח יישומים חדשים. משמש/ת  כיו"ר/ית ועדת היגוי למערכת רכש ממחושבת SRM ומשתתפ/ת בועדות היגוי רלוונטיות.

10.   הכנת דיווחים תקופתיים להנהלה ולדירקטוריון החברה על פי הנהלים וצרכי העבודה והכנת דיווחים שנתיים לגורמי חוץ על התקשרויות בעלות היקף כספי גדול במיוחד.

11.   ניהול ידע בתחום הרכש והעצמה מקצועית של עובדי המחלקה.

12.   חבר/ה בוועדות מכרזים.

13.   חבר/ה פורום הנהלה מורחב.

14.   מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 

הערות:

1.       לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

2.       ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות למדור שכר. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי. 

3.       למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.

4.       בהתייחס לא/נשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.

5.       לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.

6.       נדרש כי הניסיון המצוין בתנאי סף 2 יהווה את עיקר פעילותו/ה של המועמד/ת בשנים האמורות בתנאי סף זה. יובהר כי מדובר בניהול יחידת רכש טובין ושירותים אשר הובילה את כלל הליכי המכרזים האמורים בתנאי הסף.

7.       "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.

8.       יובהר כי תואר בתחום הנדסת תעשייה וניהול הינו תואר, כגון, תואר בהנדסת תעשייה וניהול, תואר בהנדסת תעשייה, תואר בניהול תעשייתי, תואר בניהול טכנולוגיה.

9.       המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית ומעבר שלהם בהצלחה.

10.   המועמד/ת הנבחר/ת במכרז חיצוני  לא יוכל/לא תוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך  שנתיים.

11.   מועמדים שהגישו מועמדות במכרזים קודמים לתפקיד נדרשים להגיש מועמדותם מחדש.

12.   חברת הנמל רשאית לאתר מועמדים למשרה זו גם באמצעות איתור אקטיבי, עד המועד האחרון להגשת המועמדות.

13.   המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

14.   רק פניות מתאימות תענינה.

15.   מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.

 

 

 

 

 

הדפסשלח לחברPrintPDF
עבור לתוכן העמוד